Позив за подношење понуда за јавну набавку лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО – 3/2014-ОП

 

ПОЗИВ

за подношење понуда  у отвореном  поступку за јавну набавку добара – лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО,  по партијама,

 ЈН број 3/2014-ОП

 1.      Зрењанин ул.Светозара Марковића бр.2, www.apoteka.rs позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде за јавну набавку дбара- набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО  , која је обликована у 900 партија.

2.      Врста наручиоца: Здравство

 

3.      Предметна јавна набавкасе спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32.ЗЈН.

4.      Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 33680000- Фармацеутски производи.

 

5.      Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. и 76.  ЗЈН, с тим што уз понудудостављају и доказе о испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.

6.      Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

7.      Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО  , по партијама ЈН бр. 3/2014-ОП.

8.      Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 28.03.2014.године и на интернет страни Наручиоца www. apoteka.rs. Овај позив се објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.  Претходно обавештење је објављено на Порталу јавних набавки дана 17.01.2014. године као и на сајту  Апотеке Зрењанин.

 

 9.      Адреса и интернет страна државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити  исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде

Подаци о заштити зивотне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs ) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине ( www.merz.gov.rs)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике ( www.minrzs.gov.rs).

Oстали подаци: Град Зрењанин, Градска управа (Трг слободе 10, Зрењанин)

10.  Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се непосредно или путем поште , Зрењанин ул.Светозара Марковића бр.2,, са назнаком: 

11.  Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  На полеђини коверте обавезно се наводи назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. Рок важности понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.

12.  Јавно отварање понуда биће .Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.

13.  Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могu подносити, сматраће се неблаговременом и биће по окончању поступка отварања понуда неотворена враћена понуђачу са назанком да је поднета неблаговремено.

15.  Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесет пет)дана од дана јавног отварања понуда.

 JN 3_2014
Share Button