Додатне појашњења конкурсне документације ЈН11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД  ЗРЕЊАНИН

Број:01.1-385/8-1

Дана:01.09.2014

З Р Е Њ А Н И Н  

Питање:

Да ли ћете прихватити уколико Вам понуђач у погледу Решења АЛИМС-а достави изјаву у којој наводи интернет страницу Агенције за лекове и медицинска средства на којој су тражени подаци јавно доступни? Напомињемо да је чланом 79. ставом 5. Закона о јавним набавкама предвиђено да наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, уколико је пониђач у својој понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Одговор:

Комисија за јавну набавку лекова са Листе А, А1/ РФЗО, лекова са Листе Д/ РФЗО и појединих медицинско техничких помагала/ РФЗО у  ЈН 11/ 2014- ОП, поступиће у складу са законом и прихватити изјаву.

За партије за које није могуће проверити на интернет страници АЛИМС-а податке о   Решењу о стављању у промет , неопходно је поступити у складу са конкурсном документацијом.

Питање:

У погледу додатног услова који се односи на достављање оригиналног произвођачког каталога понуђеног добра, где су видљиве техничке карактеристике добра,облик, паковања и сл., да ли ћете прихватити уколико Вам понуђач  достави фотокопију каталога уз изјаву да је фотокопија верна оригиналном каталогу и решењу АЛИМС-а којим је употреба предметног добра одобрена?

Одговор:

Комисија за јавне набавке ће прихватити оверене изјаве понуђача, којима се потврђује да су верне оригиналу.

-Достављено потенцијалном понуђачу

-Објављено на Порталу Управе за јавне набавке

-Објављено на сајту Апотеке Зрењанин

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Share Button