JN 7/2013/OP – odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

 PITANJE:

Molimo za pojašnjenje sledećih partija u predmetnom postupku.

 

Za partiju 22 – ALUVIA film, obzirom da navedeni lek nije registrovan na našem tržištu, da li ćete prihvatiti ukoliko Vam ponudim ALUVIA tbl 60X(100MG+25MG)?

Za partije 330 i 332 – su GENOTROPIN inj 1x1mg 5,3ij i GENOTROPIN inj 5x1ml 12ij, da ćete prihvatiti ukoliko Vam ponudimo 5X5.3MG/ML i 1X12MG/ML?

 

  • ODGOVOR:
  • Kod partije 22 je došlo do tehničke greške, tako da u polju “NAZIV LEKA, OBLIK, PAKOVANJE” da treba da stoji  ALUVIA tbl 60X(100MG+25MG)
  • Što  se tiče pitanja vezano za partiju 330 i  332, postoje adekvatne partije kod kojih možete ponuditi predloženo ( 331- Genotropin inj 5x1mg 5,3ij i  329- Genotropin inj 1×12 mg/ml)

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na sajtu Apoteke

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button