JN 7/2013/OP – odgovor 3 i 4

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

 PITANJE:

Imajući u vidu velikibroj raspisanihtendera od strane apoteka i domova zdravlja za lekove sa Liste A i A1, te neophodnost  pribavljanjao vlašćenja za učestvovanje u postupcima javnih nabavki  od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka odnosno nosioca dozvole za svaku pojedinu javnu nabavku, molimo Vas da nam odgovorite:

Da li ćete prihvatiti ovlašćenja izdata od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka odnosno nosioca dozvole koja glase da se odnose na sve nabavke lekovaLista A/A1 RFZO, lekova za lečenje HIV/RFZO, lekoviLista D/RFZO, medicinska pomagala /RFZO objavljenenaPortalu UJN iSlGlaniku RS i koja se odnose nasve javne nabvake raspisane od strane apotekarskih ustanova i domova zdravlja na teritoriji Srbije u kalendarskoj 2013. godini, sa svim proizvodima specificiranim u ovlašćenju / prilogu uz ovlašćenje?

PITANJE:

Konkursnom dokumentacije, kao i modelom ugovora propisan je rok isporuke od 3 dana od podnošenja zahteva od strane ovlašćenog lica Naručioca. Kako su predmet javne nabavke registrovani i neregistrovani lekovi, smatramo da je rok isporuke koji ste predvideli konkursnom dokumentacijom i modelom ugovora neprimeren i nesprovodiv  za  neregistrovane lekove, s obzirom na činjenicu da su rokovi i zakonska procedura uvoza neregistrovanog leka propisana imperativnim normama i da se isti uvoze za konkretne potrebe određene ustanove (dobavljač ih nema na lageru), a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji.

U skladu sa navedenim molimo Vas da izvršite odgovarajuće izmene konkursne dokumentacije i modela ugovora.

 

  • ODGOVOR:

Apoteka Zrenjanin će prihvatiti ovlašćenja izdata od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka, odnosno nosioca dozvole,  koja glase da se odnose na sve nabavke lekova sa Liste A i A1/RFZO, lekova za lečenje HIV/RFZO, lekova sa Liste D/RFZO, medicinska pomagala/RFZO, sa svim proizvodima specificiranim u ovlašćenju/prilogu ovlašćenja. Ovlašćenje treba da bude zavedeno i overeno od strane davaoca.

ODGOVOR:

 Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012) nisu propisani rokovi za uvoz neregistrovanog leka. Takođe, Pravilnikom o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet (“Sl.glasnik RS”, br.37/2008 i 45/2008-ispr.) nisu propisani rokovi za uvoz neregistrovanog leka, već samo uslovi. Odredbama  člana 141. i 131. Zakona bliže su uređeni uslovi i postupak za dobijanje dozvole za promet na veliko neregistrovanog leka, ovlašćenja nosioca te dozvole kao i načina i količine isporuke apoteci uvezenog neregistrovanog leka. Odredbama člana 131. Zakona utvrđeno je da „Nosilac dozvole za promet lekova na veliko ima pravo da uvozi i izvozi lekove u skladu sa zakonom. Članom 132. Zakona je utvrđeno da “Pravno lice koje vrši promet lekova na veliko dužno je da radi kontinuiranog snabdevanja tržišta lekovima obezbedi potrebne zalihe lekova za čiji promet je dobilo dozvolu nadležnog ministarstva, odnosno da blagovremeno započne nabavku, uvoz i obezbeđivanje sertifikata analize koji izdaje Agencija, kako ne bi došlo do prekida u snabdevanju tržišta lekovima za        čiji promet na veliko je dobilo dozvolu nadležnog ministarstva…”

U skladu sa navedenim imperativnim normama su definisani uslovi u predmetnoj Konkursnoj dokumentaciji i modelu ugovora , te se ista neće menjati.

 

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na sajtu Apoteke

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button