JN 7/2013/OP – odgovor 6

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

 1.       PITANJE:

U dokumentu sa odgovorima i pitanjima “JN 7-2013-#U041eP -odgovor 3 i 4”, tačnije u odgovoru na pitanje pod brojem 1, naveli ste sledeće: “Ovlašćenje treba da bude zavedeno i overeno od strane davaoca“.

Iz naše dugogodišnje prakse znamo da Ovlašćenja koje dobijamo od proizvođača, često dolaze direktno iz zemalja gde se nalaze centrale tih firmi, koja su uredno potpisana i overena pečatom, ali ne i zavedena. Naše pitanje je da li ćete prihvatiti Ovlašćenje koje ima uredan potpis i pečat, ali ne i zavodni pečat i zavodni broj od strane proizvođača. Ovakav zahtev od strane naručilaca nismo nikada imali u dosadašnjoj praksi, a ukoliko biste ostali pri stavu da ovlašćenja moraju biti zavedena od strane proizvođača, to bi moglo da dovede do toga da u značajnom broju artikala ne bude ponuđača jer nećemo biti u mogućnosti da takav dokument obezbedimo.

 

ODGOVOR:

Apoteka Zrenjanin će prihvatiti Ovlašćenje koje ima uredan potpis i pečat, ali ne i zavodni pečat i zavodni broj od strane proizvođača.

 

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na sajtu Apoteke

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button