JN 9-2013-PP -odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista A i A1/ RFZO, lekovi Lista D i pojedinih medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, br. JN 9/2013-PP

( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

 PITANJE:

Konkursnom dokumentacije, kao i modelom ugovora propisan je rok isporuke od 3 dana od podnošenja zahteva od strane ovlašćenog lica Naručioca. Kako su predmet javne nabavke registrovani i neregistrovani lekovi, smatramo da je rok isporuke koji ste predvideli konkursnom dokumentacijom i modelom ugovora neprimeren i nesprovodiv  za  neregistrovane lekove, s obzirom na činjenicu da su rokovi i zakonska procedura uvoza neregistrovanog leka propisana imperativnim normama i da se isti uvoze za konkretne potrebe određene ustanove (dobavljač ih nema na lageru), a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji.

U skladu sa navedenim molimo Vas da izvršite odgovarajuće izmene konkursne dokumentacije i modela ugovora.

 

  • ODGOVOR:

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama, po zahtevu potencijalnog ponuđača, dajemo dodatno objašnjenje u vezi sa utvrđenim rokom isporuke lekova sa Liste D – neregistrovani lekovi:

1) Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim događajima, a u cilju obezbeđivanja osiguranika potrebnim lekovima do roka koji je potreban za okončanje otvorenog postupka;
2) Otvoreni postupak javne nabavke je u toku (otvaranje ponuda je 26.09.2013.godine);
3) Analizom tržišta utvrdili smo da se iz razloga hitnosti, mogu obezbediti potrebne količine lekova sa Liste D, a ovim postupkom javne nabavke dali smo mogućnost svim potencijalnim ponuđačima da pod istim uslovima učestvuju u postupku javne nabavke;
4) Produženjem roka isporuke izgubio bi se osnovni smisao sprovođenja postupka javne nabavke primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, a sve u cilju što bržeg snabdevanja pacijenata ovim lekovima čije je zdravlje i život ozbiljno ugroženo.

 

Takođe, Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012) nisu propisani rokovi za uvoz neregistrovanog leka. Takođe, Pravilnikom o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet (“Sl.glasnik RS”, br.37/2008 i 45/2008-ispr.) nisu             propisani rokovi za uvoz neregistrovanog leka, već samo uslovi. Odredbama  člana 141. i 131. Zakona bliže su uređeni uslovi i postupak za dobijanje dozvole za promet na veliko neregistrovanog leka, ovlašćenja nosioca te dozvole kao i načina i količine isporuke apoteci uvezenog neregistrovanog leka. Odredbama člana 131. Zakona utvrđeno je da „Nosilac dozvole za promet lekova na veliko ima pravo da uvozi i izvozi lekove u skladu sa zakonom. Članom 132. Zakona je utvrđeno da “Pravno lice koje vrši promet lekova na veliko dužno je da radi kontinuiranog snabdevanja tržišta lekovima obezbedi potrebne zalihe lekova za čiji promet je dobilo dozvolu nadležnog ministarstva, odnosno da blagovremeno započne nabavku, uvoz i obezbeđivanje sertifikata analize koji izdaje Agencija, kako ne bi došlo do prekida u snabdevanju tržišta lekovima za        čiji promet na veliko je dobilo dozvolu nadležnog ministarstva…”

U skladu sa navedenim imperativnim normama su definisani uslovi u predmetnoj Konkursnoj dokumentaciji i modelu ugovora , te se ista neće menjati.

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na sajtu Apoteke

 

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button