JN 9/2013/PP – OBAVEŠTENJE PONUĐAČIMA SA KOJIMA ĆE SE VRŠITI PREGOVARANJE

Za nabavku lekova Lista A i A1/RFZO, lekovi Lista D/RFZO, medicinska pomagala/RFZO, po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,

broj  JN 9/2013-ПП,

 

Nakon sprovedenog postupka otvaranja i pregleda ponuda ponuđača, Komisija je utvrdila sledeći spisak ponuđača sa kojima će vršiti pregovaranje 26.09.2013. godine  u 12:30 časova u Kulturnom centru u Zrenjaninu, Narodne omladine 1.

 

 

 1. HEMOFARM AD  za sve ponuđene partije
 2. INPHARM CO DOO za sve ponuđene partije
 3. FARMALOGIST DOO  za sve ponuđene partije
 4. ERMA DOO za sve ponuđene partije
 5. PHOENIX PHARMA DOO za sve ponuđene partije
 6. INO- PHARM DOO za sve ponuđene partije
 7. FARMEKS DOO  za sve ponuđene partije
 8. ADOC DOO  za sve ponuđene partije
 9. VEGA DOO za sve ponuđene partije
 10. SIMBEX NS DOO za sve ponuđene partije
 11. MEDICOM DOO  za sve ponuđene partije
 12. АPOTEKA BEOGRAD za sve ponuđene partije

 

Pregovaranje će se održati 26.09.2013.  sa početkom u 12:30 časova u Kulturnom centru u Zrenjaninu, Narodne omladine 1. Ponuđači treba da dostave nove korigovane ponude ( ili prvobitno date ponude ali ponovo dostavljene) do  9:00 na adresu Apoteka Zrenjanin, Svetozara Markovića 2, 23000 Zrenjanin, a od 9:00 – 12:00 na adresu Kulturnog centra Narodne omladine 1, kako bi se ponude evidentirale i utvrdio redosled prijema i otvaranja.

Pregovaranje će se vršiti u jednom krugu na taj način što će ponuđači doći u zakazano vreme  sa ovlašćenjima za pregovaranje i utvrđenim elementima koji se dostavljaju u štampanom obliku( potpisane i overene sve strane) kao i na CD-u i USB-u. ( Ponuđač  u postupku pregovaranja može doći sa  korigovanom ponudom, a može i  da ostane  kod prvobitno date ponude ali je mora ponovo dostaviti.

Svi ponuđači koji ostaju pri svojoj prvobitnoj ponudi, mogu da ne prisustvuju pregovaračkom postupku ukoliko blagovremeno do  26. 09. 2013. godine, do  9:00 časova dostave izjavu da ostaju pri svojoj prvobitnoj ponudi  ( putem pošte ili e- mail-a na finansije@apoteka.rs).

Postupak pregovaranja će se evidentirati u Zapisniku o pregovaranju koji će potpisati predsednik i članovi komisije, kao i ovlašćeni predstavnici ponuđača. Sastavni deo Zapisnika o pregovaranju  će biti i CD na kome će biti objedinjene ponude svih ponuđača učesnika u postupku pregovaranja. Po okončanju pregovaranja Naručilac će pristupiti stručnoj oceni ponuda primenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u okvirnom roku od 5 dana od okončanog pregovaranja.

 

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

Share Button