ЈН број 8/2013/ОП – Hабавка појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН)

 

 

АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН

објављује:

 

ПОЗИВ

за подношење понуда  у отвореном  поступку за јавну набавку добaра набавка појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО  , по партијама,

 ЈН број 8/2013/ОП

 

1. Апотека Зрењанин , Зрењанин ул.Светозара Марковића бр.2, www.apoteka.rs позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде за јавну набавку добара- набавка појединих медицинско-техничких помагала / РФЗО, , која је обликована у 50 партија.

2. Врста наручиоца: Здравство

3. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32 .ЗЈН.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 33196000- медицинска помагала.

5. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. и 76.  ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.

6. Понуде са варијантама нису дозвољене.

7. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку добара -појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО  , по партијама ЈН бр.8/2013-ОП.

8. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 19.08.2013.године и на интернет страни Наручиоца www. apoteka.rs. Овај позив се објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.

9. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се непосредно или путем поште најкасније до  30. 09. 2013. године, до 09 часова на адресу: Апотека Зрењанин , Зрењанин ул.Светозара Марковића бр.2,, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – набавка појединих медицинско-техничких помагала / РФЗО  , партија___________________,  ЈН бр.8/2013-OП – НЕ ОТВАРАТИ“.

10. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

Рок важности понуде је минимум  60 дана од дана отварања понуда.

11. Јавно отварање понуда биће одржано дана  30.09. 2013. године у 10 часова, у Културном центру  ул. Народне омладине 1, спрат 1, у Зрењанину

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, сматраће се не благовременом.

12. Уговор ће се доделити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Елементи критеријума су цена и услови плаћања (касса сконто).

13. Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

14. Особа за контакт: Маријана Ђурић,  finansije@apoteka.rs,   телефон  023-565-669

 DOKUMENTACIJA