Позив за ЈНМВ 5/2014 – гориво

На основу члана 39, 55. став 1 тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) , као и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од 03.04.2014. број 01.1-191

 

1. Подаци о наручиоцу:Апотека Зрењанин, Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин, матични број: 08671621, ПИБ: 100906055, тел.023-565-669, интернет страна: www.apoteka.rs, електронска пошта: finansije@apoteka.rs

2. Врста наручиоца: Здравство

3. Врста поступка јавне набавке: јавнa набавке мале вредности

4. Предмет јавне набавке: Предмет ЈНМВ број 5/2014 је набавка добара- гориво за службене аутомобиле (ближе одређено у конкурсној документацији)

5. Јавна набавка није обликована по партијама

6. Oзнака из општрег речника набавки: 09130000

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за избор је економски најповољнија понуда. Елементи за оцењивање понуда су:

1. Понуђена цена………………………………..70 пондера

2. Развијеност продајне мреже…………….30 пондера

 

8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на интернет адреси:www.apoteka.rs као и на адреси: Апотека Зрењанин, Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин.

9. Адреса и интернет страна државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе гдесе благовремено могу добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.poreskauprava.gov.rs)

Подаци о заштити зивотне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине ( www.merz.gov.rs)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике ( www.minrzs.gov.rs).

 

10. Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште са назнаком : „Понуда за јавну набавку добара мале вредности– – гориво за службене аутомобиле- ЈНМВ бр. 5/2014– не отварати“ на адресу: Апотека Зрењанин, Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту затварања понуде. Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тачније до 16.04.2014.године до 09:30 часова, без обзира на начин доставе. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина при чему ће се меродавним временом сматрати време на службеном сату наручиоца. Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

11. Место, време и начин отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 16.04.2014.године у 10:00 у просторијама управе на адреси: Апотека Зрењанин, Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин. Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу заступати овлашћени представници који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредено пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке: образложена одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року не дужем од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора ће се доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. У случајевима из чл. 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка

14. Лице за контакт: Маријана Ђурић , факс 023/ 565-610 , finansije@apoteka.rs

 

 

 

Share Button