ЗАШТИТНИК ПРАВА ПАЦИЈЕНТА

Поставите питање – затражите мишљење, савет или информацију о својим правима.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права пацијената:

Светозара Марковића 2
23000 Зрењанин
Тел. 023/565 669
Радно време од: 6.30-14.30
Контакт е-маил: pravnasluzba@apoteka.rs

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

 Napomene :
анонимни приговори се не евидентирају приговор подноси пацијент или члан његове уже породице предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије